سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاره کم سنه
 
قالب وبلاگ

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´
´´´´´´´´´´´´,*¨¨,"¨¨*,´´´
´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@";";;-…
´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨")""-""""
´´´´´´´´//,***¨¨¨¨*
´´´´´´´(,(**/*"¨""¨¨*
´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨*
´´´´´((,**)*/**/¨¨¨"¨*
´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨*
´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨*
´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨*
´´,***/*)¨*¨¨,¨*
´)*/*)*)*¨¨*
/**)**¨¨"\\)\\)
*/*¨¨¨¨,...)!))!).....,(
",¨¨¨¨_)--"--"------/_.
این پرنده اومده شمارو به وبلاگم دعوت کنه!
آپم

آپم
آپم

  

_______________%%
______________%%%
_____________%%%%%
____________%%%%%%
_____________%%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%__%%
_____________%%%__%__%
_____________%%%___%__%
_____________%%%___%___%
_____________%%%___%____%
_______%%____%%%__%____%
______%__%__%%%%%%__%%
______%___%%_____%____%%
_______%____%%%%%_%%
________%___________%%
_________%_________%%
_________%%__سلام___%%
________%%_________%%%
_______%%___من اپم____%%%
______%%______زود بیا_____%%
_____%%_______منتظرم_____%%
_____%%__________________%%
_____%%%________________%%
______%%_______________%%%
_______%%%____________%%%
_________%%%%________%%%
___________%%%%%%%%%____________

  

 

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U*

سلام

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U*

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U*

وبلاگ قشنگی داری

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U*

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U*

آپم

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U*

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U*

بهم سر بزن

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U*

I♥U*¸.....¸•.....¸.*I♥U*¸.......¸•......¸*I♥U  

 

-------------------------_(/_\)
-------------------------,((((^`/-
------------------------((((--(6-/-
----------------------,(((((-,,----/
--,,,_--------------,(((((--\"._--,",;
-((((\\-,...-------,((((---\----`,@)
-)))--;"----`""""""((((---(------´´
(((--\------------(((------/
-))-|----------------------|
((--|--------.-------"---- -|
))--/-----_-"------`t---,.")
(---|---y;---,-""""-./---/\--
)---/-.\--)-\---------`/--/
---|.\---(-(-----------\-\"
---||-----//----------\\"|
---||------//-------_\\"|ا
---||-------))-----|_\--||
---/_/-----|_/----------||
---`""------------------\_|

برات اسب گذاشتم که زود بیای
فقط اسب سواری که بلدی ؟؟
آپم خوشحال میشم که بیای

  

 

.آپم ...........…...…’•,.آپم `’•,*’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
آپم و منتظر حضور گرمت

خوشحال میشم به دیدنم بیای

  

 

____________***__*_**** ___________
____________**__**_____* __________
___________***_*__*_____* _________
__________****_____**___****** ____
_________*****______**_*______** __
________*****_______**________*_**
________*****_______*_______* _____
________******_____*_______* ______
_________******____*______* _______
__________********_______* ________
__***_________**______** __________
*******__________** _______________
_*******_________* ________________
__******_________*_* ______________
___***___*_______** _______________
___________*_____*__* _____________
_______****_*___* _________________
_____******__*_** _________________
____*******___** __________________
____*****______* __________________
____**_________* __________________
_____*_________* __________________
_____________*_* __________________
______________** __________________
سلام آپم  زود بیا...

  

 

سلاممممممممممممم__________#__##__#
________________#########_#____#_#
________########____________##_#_#
_____##__##___ خوووووووووووفی؟؟؟؟ ____#_#
____##_#___#_____________________#
____#_#___#_________________##___#
____#_#__##___________#######_____#
____#__#_#_________###________##__#
_____##_______###_#_____##_____#________#######
_______###_______#_____###______##____##__###__#
_________#______#________#___#__#____##_##من##_#
_________#______#_______#####___#___##_##____#__#
__________#_____##____##_______#____#__#_____#__#
___________##____##__________#######___#___##__#
_____________##____##_____###_____#_____###____#
__________#############_####______#_________#
_______##_______#______#____#_____#___________#
_____##_________#______#____#_____##_________#
___##___________#_______#___###__###________#
__#____________###_______###___##___#______#
_##__________##___#____##____________#___##
_#__________#______####______________#_##
##_________#____ ______________ _ ______#
#__________#_آپ کردم نمی خوای بیای ببینی؟ __ #
_#_________#____بدوووووووووووو بیاااااااااااا_____#
_##________#_____________________ ###
___##____##________-----------____#__ ##
_____#########_____*_*________####___#
___##_________###________#####_________#
__#_____#________##_#####__________#########
_#___###__##_______#_____________##__________##
_#__#_______##______#__________##______________##
_#__#_________##____#___##____#____########__##
__#_#__اومدیااا_#____#_#_#___##___##________##__ _#
__##_#__________#___###___####___#_ ___#_# نظر یادت نره


?*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•**´`*•.¸¸.*´`*•.¸¸.
................ ???????????????????

..................... ????????????????
........................... ???????????
................................... ???????
?•?????♥•?????♥•?????♥*•?????♥•?????♥*•??
?*زیــبا ترین درود و سلام دوسـت عزیز. وپ زیـــبای داری مـــوفــق باشیــداگر

?*اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــزت هستم
?•?????♥•?????♥•?????♥*•?????♥•?????♥*•??
................................... ???????

........................... ???????????
..................... ????????????????
................ ???????????????????
?*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•**´`*•.¸¸.*´`*•.¸¸.

 

 


 

___????__????_???
__???____????__???
__???_???___??__??
__???__???????___???
___???_????????_????
???_??_???????__????
_???_____????__????
__??????_____?????
___???????__?????
______???? _??
______________??
_______________?
_????_________?
__?????_______?
___????________?
____?????______?
_________?______?
_____???_?_?__?
____?????__?_?
___??????___?_____?????
____????____?___???_?????
_____??____?__??____??????
______?___?_??_______????
_________???__________??
_________??____________?
_________?
________?
________?
_______? 

______________%%%
_____________%%%%%
____________%%%%%%
_____________%%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%__%%
_____________%%%__%__%
_____________%%%___%__%
_____________%%%___%___%
_____________%%%___%___%
_______%%____%%%__%____%
______%__%__%%%%%%____%%
______%___%%_____%____%%
_______%____%%%%%____%%
________%______آپم____%%
_________%_______آپم_%%
_________%%_ آپم ____%%
________%%_______آپم_%%%
_______%%_آپم_________%%%
______%%__________آپم___%%
_____%%______آپم_________%%
_____%%_________آپم______%%
_____%%%_____آپم_________%%
______%%___________آپم__%%%
_______%%%_____آپم______%%%
_________%%%%______آپم_%%%
___________%%%%%%%%%

 

 


 

 

............@@@
............@@@@@@@@@
...............@@@@@@@@@
....................................@@
....................@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
......................@@
..................................................
@@@...............................@@@
@@@................................@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
...@@@@@@@@@@@@@@

..................@@...@@
..................@@...@@
......................@@
......................@@
............................
...............@@@@
.............@@.......@
................@@@@@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@

 

 


?)(?)_______???????____(?)(?)(اسرار یک ناشناس)
(?)(?)(?)__ ???_???????عروسک بی صدا
_(?)(?)___??____????????(اسرار یک ناشناس)
_________??____????????....عروسک بی صدا
__________??____???????...(اسرار یک ناشناس)
___________??____ ????♥___(?)(?)عروسک بی صدا
____________??_____??____(?)(?)(?)(اسرار یک ناشناس)
__________ __??____??______(?(?)عروسک بی صدا
_____________??__????_______?(اسرار یک ناشناس)
________??__?? ???????____?عروسک بی صدا
_(?)(?)___???_ ??_?????___?(اسرار یک ناشناس)
(?)(?)(?)______??__?????___?عروسک بی صدا
_(?)(?)_____ _??__?????___?___?(اسرار یک ناشناس)
___________ ??___????_?___?_?عروسک بی صدا
__________ ??___????__??__?(اسرار یک ناشناس)
_________ ??___?????__??__?عروسک بی صدا
___♥??♥?♥?♥?♥?♥?♥?♥ __??_?(اسرار یک ناشناس)
___ ♥?♥??♥?♥?♥?♥??♥?♥__???عروسک بی صدا
____ ♥?♥??♥?♥?♥??♥??♥?____?(اسرار یک ناشناس)
______ ♥??♥?♥?♥?♥?♥??♥?♥__?عروسک بی صدا
________♥??♥??♥?♥??♥??♥?♥(اسرار یک ناشناس)
___________♥?♥??♥??♥??♥??♥?عروسک بی صدا
_______________??_??اسرار یک ناشناس)
_(?)(?)_________??_??عروسک بی صدا
(?)(?)(?)_______??_??(اسرار یک ناشناس)
_(?)(?)_________??_??عروسک بی صدا
_______________??_??(اسرار یک ناشناس)
_______________????عروسک بی صدا
_______________???(اسرار یک ناشناس)
______?????????عروسک بی صدا
________??____??(اسرار یک ناشناس)
______???____??عروسک بی صدا
______?_______??(اسرار یک ناشناس)


[ جمعه 91/10/15 ] [ 12:12 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
.. من عاشق محمدم
درباره وبلاگ
لینک دوستان
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 97
بازدید دیروز: 154
کل بازدیدها: 745473