سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاره کم سنه
 
قالب وبلاگ

رازیار:راز دار

 رازان:گفته ها/اسرار

 رازاو:اراسته

 رازاوه:اراسته

 رازیان:نام دهی در کردستان ایران وعراق         کورده

 رازین:رازان

 راژانه:رازیانه

 راسپر:سفارش کننده

 راشین:تو شه

 راگر:راه گیر

 رامان:متفکر

 راماو:متفکر

 رامتین:نام سازنده

 راویار:شکارچی

 رامیار:سیاس/سیاست مدار

 رامین:معشوقه ویس

 راهی:نجات ازاد

 راهین:اموزنده اموزگار

 روبار:رودبار

 رزگار:رهایی/نجات

 رزمان:جنگجو

 روبه خال:رویه خال

 روپاک:رو پاک

 روخسار:سیما/رو

 روزان:ایام/دوران

 روزگار:زمانه

 روژ بهار:روز بهاری

 روژان:روزها

 روژین:روزان/زیبارو مانند روز

 روسا:روسا از اسامی باستانی که در کتیبه بیستون امده است

 روسته م:قهرمان و پهلوان نامدار

 رو شنه نگ:زیبا رو

 روکسانا:زیبا رو

 

 رو گه ش:خندان/بسیم

 رو مه ت:رخ گو نه

 رو ناک:در خشان

 رو نیاس:نام گیاهی

 روومه ت:صورت

 روژ ینه:روژین

 روژینا:مانند روز

 روزیتا: نام گلی سرخ رنگ مشهور در فرانسه

 روژیار:خور شید /افتاب

 رهبه ر:فر مانروا

 ره زین:نمکین/دهی در کردستان ایران

 ره گه ز:نژاد

 ریباز:رهگذر

 ریبان:ره بان

 ریبوار:رهگدز

 ریبه ر:باخچه

 ریبین:راهنما/راه شناس

 ریتا:شبروی

 ریحانه:نوهی سبزی خوش بو/ریحون

 ریزان:راه دان/دانشمند

 ریز ین:ریزان

 ریژان:باریدن تند باران

 ریژاو:ابشار/نام ییلاقی در قصر شیرین

 ریژه ن:برکت

 رینما:راهنما

 ریسا:عرف / عادت

 ریده ر:رخصت/مفت

 رحیم:رحم گننده

 رهءف:مهربان

 رحمان:بخشنده

 زارین:نام کوهی در غرب ایران

 زاموا:منطقه ای کشف شده و باستانی در سردشت0 ربط .

 زانا:دانا

 زانیار:عالم

 زونا:گیاهی با گل سیاه رنگ

 زردشت:پیامبر اقوام ایرانی که در سواحل دریای ارومیه ساکن بودند

 زرو:گیاه برگ زبر

 زریا:دریا

 زریان:باد جنوب

 زریبار:نام دریاچه ای در مریوان

 زریوان:دریا بان

 زمناکو: کوهی در اطراف حلبچه

 زورار:جریان تند اب/پر اب

 زوران:نوعی کشتی باستانی کردی

 زه به ر:بهره

 زه واره:نام برادر رستم دستان

 زیبا:قشنگ

 زیره ک:دانا/هوشیار/ نام خواننده بزرگ کرد

 زین:معشوقه مه م

 ژیوار:کنار /حاشیه

 ژاله:نام گلی

 ژالان:گل ژاله

 ژوان:میعاد گاه

 ژاوه رو:نام منطقه ای در کردستان

 ژیار:تمدن فرهنگ

 ژیان:زندگی کردن/نام روزنامه دیگر پیره مرد

 ژیلا:اسم دختر

 ژیلوان:نام پسر کرد

 ژین:حیات / زندگی

 ژیلا:اسم دختران

 ژیله مو:باقی مانده اتش در خاکستر

 ژینا:زندگی

 ژیوار:اسم کوه و منطقه ای در اورامانات

 ژینه ر:راژیان

 ژیر:دانا
 خاکسار:فروتن

 خه شایار:فرمانروا

 خورشید:افتاب

 خوسره و:نام پادشاهی

 خوشناو:سخا وتمند

 خو گر:انیس

 خونچه:غنچه

 خه بات:مبارز/کوشا

 خه را مان:با ناز رفتن

 خه رمانه:هاله ماه

 خه زال:تند وتیز

 خه زه ل:برگ خزان

 خه یال:وهم/خیال

 خا تون:خانم

 خسرو:نام پادشاهی

 دادا:خواهر

 دارا:ثروتمند

 داوه ر:داور / قاضی

 داژ یار:رزق و روزی

 دایان:ماما

 دریا:دریا/زیرک

 دژار:قلعه

 دلارا:معشوق/دلارا

 دلارام:دلارام/اسوده

 دلاوا:بخشنده

 دیمن:دشت /صحرا

 دیلان:نوعی رقص کری

 دلبهر:دلبر

 دل پاک:یکرنگ

 دلخوش:دل خوش

 دلدار:عاشق/شجاع / زنده دل

 دلزار:دلزار

 دلروبا:دلربا

 دلشاد:خوشحال

 دلکه ش:دلکش

 دلگیر:محبوب

 دلنیا:اطمینان

 دلنه واز:دلنواز

 دلوفان:مهربان

 دله ناز:دلناز

 دلیر:شجاع

 دورنا:نام پرنده ای بسیار زیبا

 دمان:کشتزار

 دلان:صاحب دل

 ده ریا:بحر

 ده لیا:دریا

 دیاری:هدیه

 دیانا:معبدی که خرابه های ان هنوز در شهر کرد نشین کنگاور مو جود است

 دینا:پسندیده

 دیوا:تارا
 جمشید:از اسامی باستان

 جوان:زیبا:خوشکل

 چالاک:چابک

 چا و گش:چشم روشن

 چاوکال:چشمی که مایل به ابی باشد

 چاویار:ناظر/نگهبان

 چر کو:جنگل انبوه/کوه جنگلی

 چرو:جوانه درخت/شکوفه برگ

 چریکه:صدای خوش/صدای رسا

 چنار:درختی است جنگلی

 چه له:زیبا

 چنوور:نام گلی

 چه مه ن:سبزه زار

 چیا:کو هستان

 چیاکو:کوهی کوچک
 تابان:تابنده

 تافگه:ابشار

 تارا:پارچه نازک سر عروس

 تاسا:ارزو مند

 تا لا:بخت و اقبال

 تامان:دیواری از جو انه تنیده شده

 تاویار:اتشبان

 توانا:قادر/توانا

 تروسکه:جرقه

 تریفه:شعله/تابش ماه

<** ادامه مطلب... **>

 تریشه:تابش ماه

 تلیا:اسوده

 ته نها:تنها/تک/یگانه

 توانا:توانا/ قدرتمند

 توتیا:تر بیت شده/دست اموز

 توران:دام بان

 توروس:نام کوهی در کردستان ترکیه

 توشه:زاد سفر/توشه سفر

 ته رانه:اواز

 ته رسا:معشو قه معروف شیخ صنعا

 ته بار:دودمان

 ته رو:درختی جنگلی

 ته نا:اسوده

 ته ما:امید/منتظر

 ته ناز:نازنین/با کرشمه

 ته وا:امید

 ته وار:شا ه باز

 ته وال:پرنده

 تیبا:اهو

 تیرداد:از سرداران دوره ماد

 تیراو:سیراب:شاداب

 تیروژ:افتاب

 تیناب:رویا

 تینا:گل

 تیما:جلگه دشت

 تیشک:ذرات نور خورشید
 پارسا:پرهیزکار

 پاکدل:پرهیزگار

 پاکرو:خوش رفتار

 پا کناو:خوش نام/مورد احترام

 پا کیزان:پاکیزه ها

 پر بار:پر میوه/ پر ثمر

 پر دل:با جرات

 پر سا:جویا/سایل

 پر شنگ:اشعه خورشید/پرتو

 پرو سکه:جرقه

 پژال:جوانه نازک

 پژان:پخش کننده

 پشتیار:حامی

 پوشین:سر زمینی که پر از گیاه خشک باشد

 پویا:دونده/رونده

 پویان:پوییدن

 پوین:مرغ کاکل دار

 پویه:تاج سر هد هد

 په پوک:بی نوا

 په پوله:پروانه

 په ردیس:بهشت

 په ردیکا:نامی در ماد باستان

 په رژان:فراغت/مشغولیت

 په رژین:پر چین/مرزی که با گل و گیاه درست کنند

 په ر وین:ثریا

 په روا:نترس/پروا

 په روان:نام شهری

 په روانه:پروانه

 په رویز:نام شاه ساسانی

 په ره نگ:فروغ/گوشواره

 په ری:فرشته

 پریسا:مانند پری/پری مانند

 پریشاد:پریشاد

 په ریناز:زیبا مانند پری

 په شوک:اشفتگی/پریشان

 په یمان:از ته دل گریه کردن یا خندیدن

 پژمان

 پیشرو:جلو دار

 په یام:خبر /پیغام

 پیروت:مرشد

 پیشکه و:مترقی

 پیشه وا:امام/رهبر
 بابان:خاندان/یکی از خاندان معروف

 بابونه:گیاهی بهاری با بوی خوش

 بابه ت:روا/شایسته/متناسب

 بابه ک:نژاد/تیره

 با به ک:امین/استوار

 بابه کان:لقب اردشیر

 با تینوک:گل سرخ

 با جیلان:باژ یلان/عشیر ه از کردها

 باخان:با غها

 بارام:ستاره مریخ/یکی ز شاهان ماد

 بارزان:ایل / منطقه ای از کردستان

 بارمان:نام پهلوانی تورانی

 با ریسان:قبیله ای از کردهای کو هستان

 بازان:به زرتشتی که مسلمان شده گفته می شود

 بازوه ر:پر نده ای است

 بازیار:بازپرس/باز دارنده

 بازیان:نام محلی در کر دستان

 باژ یلان:باجیلان/نام قبیله ای از کردها

 با ستینک:غنچه گل تازه شکفته

 با سکار:قدرتمند

 با شوان:نام کوهی در بانه

 با شار:مقاومت

 

 

 با لا به رز:بلند قد

 با له وان:نو عی پرنده شکاری

 بامشاد:یکی از نوادگان در بار سا سانی

 باوه ر:مرز بین دو مزرعه/جویبار مو قتی

 با وه ند:اصیل

 با وین:یکی از قبایل کرد

 باهور:باد سخت

 برزو:دلیر

 بر وا:باور/تصدیق

 بروسکه:جرقه

 بریقه:شوق

 بر یوان:نام یکی از قبایل کرد خراسان

 بز وین:محرک

 بژ وار:سر سبز

 بژ ول:مژده/مژدگانی

 بژ وین:سر سبز/سبزه زار

 بژیو:قوت / روزی

 بنتا:نو نهال

 بنو شه:بنفشه

 بوار:محل عبور در رود خانه

 بوبان:نام منطقه ای در کردستان

 بوروا:باور /تصدیق

 بوژان:رشد کردن

 بو ژانه:گل خوشرنگ که بوی خوشی ندارد

 بو نخوش:خو شبو

 به هار:عروس

 به بیونه:با بونه

 به تاو:روان / سریع

 به تین:با قدرت/نیرومند

 به خته ور:خوشبخت

 به ختیار:صاحب اقبال

 به خشا:بخشنده

 به خشین:بخشیدن

 به رام:خوشبو

 به رامه:خوشبو

 بر وا:یقین/ایمان/ باور

 به رتاو:افتاب

 به ردل:محبوب/عزیز/صبحانه

 به ر زان:بلندیها/نام قبیله ای در کردستان

 به رزاو:ابشار/مد دریا

 به رزو:شکوه و عظمت

 به رزه ک:سکو/جای بلند

 به رزین:منبر/نام یکی از رهبران

 به رکو:تو شه و زاد/نقطه مقابل پاشکو

 به روار:کوهستانی در منطقه کردستان

 به رهه م:میوه/ثمر

 به ریز:ارجمند

<** ادامه مطلب... **>

 به ژوار:نوعی درخت سخت

 به ستام:نام دهی در کردستان

 به ستو ره:جویبار

 به سوز:شاد/خوشحال

 به فران:پاک /سفید مانند برف

 به فراو:جویی که از ذوب شدن برف درست شده

 به فرین:پر برف/برف مانند

 به فه ر:مبارک/برف

 به لار:طناز

 به لین:قول /وعده

 به نا:گیاهی خوردنی

 به ناز:نازه نین/طناز

 به ناو:معروف/مشهور

 به نه وش:گل بنفشه

 به هار:بهار

 به هرام:ستاره مریخ/یکی از شاهان ماد

 به هرک:دریاچه

 به هارات:گیاهی خوشبو

 به همه ن:از اسامی باستانی/فرشته ای در ایین زرتشت

 به هه شت:فردوس

 به هیز:قوی / پر توان

 به یان:سپیده دم

 به یبوون:نام گلی

 به ینه ت:وفا/عهد

 بی تا:بی همتا/نمونه

 بیتاوان:بیگناه

 بیژه ن:نام پهلوانی معروف/ترانه خوان

 بیساران:نام روستایی در کردستان

 بیستون:کوهی معروف در کرمانشاه

 بیسو:بی گمان

 بیشو:بی اندا زه

 بیکه س:تنها/بی کس

 بیهزاد:از نژاد خوب
 ئابا:پدران/اجداد

 ئابتین:نام پدر فریدون

 ئابرا:برادر بزرگ

 ئابیستا:ئه ویستا/کتاب اسمانی زرتشت

 ئاپولو:خدای هنر در ایران باستان

 ئاتبین:نام پدر فریدون

 ئاترو:اتشین

 ئاتروپات:نام سرداری در زمان حمله اسکندر

 ئاتروسا:مانند اتش

 ئاتلیا:نام یکی از شهرهای ماد باستان

 ئاتور:اتش

 ئاتوربان:اتشبان

 ئاتوسا:نام یکی از شاهزادگان کرد ماتیانی در سال 716 قبل از میلاد

 ئاتوی:نام یکی از سرداران ماد

 ئاته ر:اتش

 ئادان:زمین حاصلخیز

 ئادو:خدای باد در ایران باستان

 ئاده م:انسان خوب

 ئارا:ارایش

 ئاراد:نام فرشته ای است در کیش زرتشت

 ئارارات:کوهی از سلسله جبال زاگرس

 ئاراز:اشک چشم/یکی از سرداران کرد زعفرانلو/رودخانه ای بین شوروی و ایران

 ئارازیاش:نام شهری باستانی

 ئاراس :ئاراز

 ئاراسپاس:از بزرگان ماد و نگهبان معبد پانته آ

 ئاراسته:ارایش شده چیزی را به کسی متوجه کردن

 ئاراسته:زیبا

 ئارام:ارام/ارامش

 ئارامیش:ابریشم

 ئاران:دشت وسیع/منطقه ای در اذربایجان شوروی/نام منطقه ای باستانی

 ئارباس:کورد/لقبی است که یونانیان به کیقباد دادند

 ئارباکو:از سرداران ماد

 ئارخه یان:مطمئن اسوده

 ئاردا:نام فرشتهای در ایین زرتشت

 ئاردو:از اسامی باستانی ایرانیان

 ئاردهلان:نام سابق ولایت کردستان

 ئارده و:په پوله

 ئارزو:ارزو

 ئارش:پسر اروین از شاهزادگان کیانی/ارش کمانگیر معروف/معنا

 ئارشام:ارشام از بزرگان ماد

 ئارشو:نام یکی از سرداران ماد

 ئارشین:پهلوان باستانی

 ئارمان:هدف ارمان

 ئارمین:نام پسر کیقباد/ارام گرفتن

 ئارمینا:ئارمین

 ئارنا:اریایی نژاد

 ئاروا:فرشته ای از ایین زرتشت

 ئاروان:زاد سفر/توشه/اذوقه

 ئاروین:ازمون/تجربه از شاهزادگان کیان

 ئاره به با:نام کوهی معروف در بانه

 ئاره ز و :ارزو

 ئاریا:اقوام سفید پوست

 ئاریارات:نام پادشاه باستانی

 ئاریاس:نام یکی از فر مانروایان ماد

 ئاریام:ایرانی اریا

 ئاریان:اریایی ها/نام روستایی

 ئاریو برزین:سردار دلیر کرد که در برابر یورش اسکندر مدتها پایداری کرد

 ئاریتما:نام یکی از سرداران ماد

 ئاریز:کوهی است در اطراف سنندج/نام گلی

 ئارین:نژاد هند و ارو پایی

 ئارینا:نژاد اریا

 ئازا:نترس

 ئازاد:وارسته

 ئازاده:اصیل /وارسته

 ئازادان:نام یکی از بزرگان دوره ساسانی

 ئازر:نام قدیمی کوهستان ساسون در ترکیه

 ئازرم:حیا / شرم

 ئازور:کوهی در اطراف در یاچه وان ترکیه که اکنون ساسون نام دارد

 ئازیتا:دختر پادشاه ماد/مادر کورش

 ئازین:زینت

 ئاژال:سبزه/ گیاه

 ئاژه نگ:نام درختی

 ئاژین:ریز/روان ساختن

 ئاسا:ساده / معمولی/مانند

 ئاسالان:بهاران

 ئاسایش:راحتی

 ئاسک:اهو/اسکه

 ئاسکول:غزال

 ئاسکه:اهو

 ئاسکی:اهو

 ئاسو:افق

منبع :کتاب نام های کوردی و وبلاگ نام های اصیل کردی


[ شنبه 91/1/12 ] [ 11:37 صبح ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
.. من عاشق محمدم
درباره وبلاگ
لینک دوستان
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 78
بازدید دیروز: 216
کل بازدیدها: 744521