سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاره کم سنه
 
قالب وبلاگ

                                 کرد *کردستان         

گه ر چی تووشی ?ه نجه ??یی و حه سره ت و ده ردم ئه من  

قه د له ده س ئه م چه رخه سپ?ه نابه زم مه ردم ئه من

ئاشقی چاوی که ژا? و گه ردنی پ? خا? نیم

ئاشقی ک??وته ?ان و به نده ن و به ردم ئه من

گه ر له  برسان و له به ر ب? به رگی ئیم?? ?ه ق هه ??م

ن? که ری ب?گانه ناکه م تا له سه ر هه ردم ئه من

من له زه نجیروته ناف و داروبه ند باکم نیه

له ت له تم که ن ، بمکوژن،ه?شتا ده ??م کوردم ئه من

 


[ پنج شنبه 91/1/10 ] [ 10:32 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

کانی

هه ر کاتی ده که ومه بیری

وه کو روژانی جوانی

بو ساریژی زامه کانم

به ته نیا دیمه سه ر کانی

زوخاوی دل هه ل ده ریژم بو ورده شه پوله کانی

ئه م به سته یه بو ده خوینم به لاوه ک یا به گورانی

کانی کانی تو جیژوانی پریه کانی

تو ئایونه ی ئاسمانی

خونی جه رگی چیا سه خت و به ر زه کانی

خوزگا ئه وه ی من ده ی زانم توش بیزانی

کانی کانی

ده زانی بو زور دی مه لات؟

چون له لای تو به جی ماون جی پی کانی

کانی کانی

تو شاهیدی پشکوتنی ئه وینیکی ئا سمانی

قاتلی من له توی دا شورد په ن جه کانی

خونی دلم تکاوه نیو ئاوی کانی

به ده م دزه ی ئه وینه وه

ده مردم و نه م ده زانی

کانی کانی کانی کانی

ترجمه:


چشمه


هر زمانی بیادش می افتم

همچو روزگار جوانی

برای تسکین زخمهایم

تنهایی به سر چشمه می روم

درد دلم رو به دست موجهای کوچکش می سپارم

این شعر رو براش با دکلمه یا با آواز می خوانم

ای چشمه :تو میعادگاه فرشتگانی

تو آینه آسمانی

خون دل کوههای سخت و مرتفع هستی

ای چشمه : کاش آن چیزهای که من می دانم تو هم می دانستی

چون جای پاهاش پیش تو به جا مانده

ای چشمه :

تو شاهد شکوفه دادن عشقی آسمانی بودی

قاتل من دستهایش را در توشست

خون دلم در درون آب چشمه ریخت

به همراه خنده عشق

میمردم و نمی فهمیدم

ای چشمه ای چشمه


[ پنج شنبه 91/1/10 ] [ 9:10 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

به‌هاری هه‌وار( بهار در ییلاق)

خؤشة سؤزةی کوصستانص مال هاتؤتة لصنانص
دةطةپ طوأةی شةماپی نةرمة خوناوکة بارانص
تاوپ و رةشماپیان هةپدا لة نصو شؤرة بصذانص
دةنطی قومری و قناریان طةییة تةشقی ئاسمانص

خؤشة سؤزةی کویستانی ماپ دةضن بؤ هةواری
کیذ و کوأ حازر دةبن لة ثصش کؤض وکؤضباری
تاوپ و أةشمالیان هةپدا لةنصو طوپ وطوپزاری
ئاونطی سةر سصوةأة وةکوو دانةی مرواری

ئةو کوصستانةی دةبینی هصند سوورة دةپصی بووکة
هةر لاخأصکی دةیبینی ثأ لة خونضة و طوپووکة
جصطای بة ویسعةت کوصیة مةیدان‌ضوغة و بةردووکة
لةبن سصبةری بی‌یان ئاوی زؤر سارد و سووکة

ترجمه:

خوش است نسیم کوهستان هنگامی‌که ایل در تدارک کوچ است
به‌همراه خروش باد شمال نم‌نم باران فرود می‌آید
سیـاه‌چـادرهـا بـرپـاشدند در منطقة «شوره بیژان»1
نغمـه‌ی و قمـری و قنـاری بـه اوج آسمـان مـی‌رود

خوش‌است نسیم کوهستان آنگاه که ایل راهی ییلاق می‌شود
جوانان ایل حاضر و آماده‌اند و پیشاپیش کاروان راه می‌‌سپارند
خیـمه و چـادررا برپا‌می‌کنند در میـان گل و گـلزار ییلاق
آنجاکه‌شبنم بر برگهای شبدر همچون مروارید می‌درخشد

آن کوهستان زیبا را بنگر که چون عروسان آراسته‌ است
هر دره‌ و دامنه‌ای که می‌بینی پراز غنچه وگلهای رنگارنگ است
جای باصفاتر می‌دانی کجاست؟ « میدان چوغه»2 است


[ پنج شنبه 91/1/10 ] [ 9:7 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

شةوی عاشقان( شب عاشقان)جعفر رشادت


مةرهةمی زام و قةراری د‍پ بریندارانة شةو
خةپوةتی شیرین و جصذوانی ئةویندارانة شةو

رازی عیشق و شةونمی فرمصسکی ضاوی عاشقة
ناپة و ئاهی دپی ثأدةردی دةروصشانة شةو

ضؤن نةطرییم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم
بؤ تةوافی أؤذی رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو

خةرمةنی ذینم بة بادا ضوو بة دةس هیجرانی تؤ
من دةسووتصم و شةمیش بؤ حاپی من طریانة شةو

شةوقی أوویی تؤیة رووناکی دپی سةوداسةرم
بؤ تریفةی ماهی أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو

ترجمة:

مرهم آلام و قرار دلهای خسته‌ است شب
خلوتی شیرین و میعاد عاشقان است شب

راز عشق و شبنم دیدة دلشد‌گان
ناله و آه دل پردرد درویشان است شب

چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم
بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است

خرمن هستی‌ام را هجران تو به دست باد سپرد
من می‌سوزم و شمع نیز بر حالم می‌گرید شب

شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است
بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب


[ پنج شنبه 91/1/10 ] [ 9:5 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

دیاری یاران( ارمغان یاران)
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ شاعر:عزیز الی

 

دروونی ثأ شؤر و تاسةم
هةوارطةی یادی یارانة
هةموودةم بة یادی ئةوان
هةرصمی دپ طوپبارانة

 

یارانی تامةزرؤی ضاکة
ئةوینداری جوانی و ثاکی
ئةوانةی بصزار بوون لة شةو
باپیان طرت بةرةو أووناکی

 

ئةوانةی لة أصی باوةأیان
لة دنیای روون ضاویان ثؤشی
تاپ بوو لایانذیانی دیلی
خؤشاوی هةرمانیان نؤشی

 

کاتص زستان هاتة زصدمان
داطیری کا بة یةکجاری
یاران بة سینةی ثأطوپیان
بةهاریان هصنا بة دیاری

 

یارانی کؤض کردوو ئصستا
طةرضی بة أةنط لصمان‌دوورن
دانیشتووی مةپبةندی نوورن
هصزی هةناو، سؤمای ضاون

 

ترجمه

دیاری یاران( ارمغان یاران)


درون سرشار از شور من

گلگشت یاد یاران است
هردم از برکت یاد آنان
سرزمین دل، گلباران است
یاران شیفتة نیکی

عاشقان زیبایی و پاکی
آنها که از شب بیزار بودند
و به سوی نور پرواز کردند

آنها که در راه ایمانشان

نیروی جان و روشنی دیدة مایند
زندگی باذلت به مذاقشان تلخ آمد

شربت جاودانگی نوشیدند

آنگاه که زمستان به خاک ما تاخت

و خواست که آنرا تسخیر کند
یاران با سینه‌های پرگل خود
بهار را به ارمغان آوردند

یاران سفرکرده‌ ما اکنون
در سرزمین نور مسکن گزیده‌اند
اگرچه به ظاهر از ما دورند
چشم از خوشی‌های دنیا پوشیدند


[ پنج شنبه 91/1/10 ] [ 9:3 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

لة ثةسنی خؤشةویستی خوادا


ئةی خصــری خودا ، سوورطوپی بص‌خـاری منی تؤ*
ئةی بةختی کةوی ، خؤری شةوی تاری منی تؤ

خةلکی هةموو تـیـنـوون و تـراویـلکةیة بـةشیان *
بــاخـی بـةبـةر و سصـبــةر و جــؤبــاری مـنی تؤ

بـصـضارةیـة هــةرکـةس دپـی نـامــؤ لـة ئـةوین بـص *
لــةم سـةردةمـی نـامـؤیـی‌یـةدا ،‌ ضـاری مـنی تؤ

سـةرمـةستم ودةربــةستی طــرص و بـةرطـری أص نیم *
بــاوی قــةدةمـم خـؤشـة کة وشیـاری منی تؤ

ســـةد أا بـــة‌ ثــةلامــاری بــةپا أصــکی زةوی بـــم *
بــؤ کــؤشـشـی أابــوونــةوة بـأیـاری مـنی تؤ

بــا بــةردی أک و کـیــنـة لــة هــةرلاوة بــبــارص *
شـووشـةی دپـةکـةم ســاغــة کـة دپـداری منی تؤ

طــوص نــادةمــة زستــان کـة وپاتی سـأ و کـأ کـرد *
واتــةت طــوپـة ، زارت طـوپــة ، ‌طـوپـزاری منی تؤ


ترجمه :


موهبت الهی

ای موهبت ا لهی ، ،گل بی‌خار منی تو
ای بخت موافق ، خورشید شب تار منی تو
دیگران تشنه‌اند و نصیبشان سراب است1
باغ پربار و سایه‌سار و جویبار منی تو
بیچاره‌است هرکه دلش با عشق بیگانه‌است
در این عصر بیگانگی چارة کار منی تو
سرمستم و ازدرشتی و ناهمواری راه غم ندارم
خوش گام برمی‌دارم چراکه هشیار منی تو2
بگذار از هرسو سنگ کینه و دشمنی ببارد
آبگینة دلم در امان است زیراکه دلدار منی تو
گوشم بدهکار زمستان نیست که افسردگی و خموشی می‌آورد
کلامت گل است ، دهانت گل است ، گلزار منی تو
صدبار اگر از هجوم بلا نقش زمین گردم
باردگر برخاستن را ، عزم استوار منی تو
 __________________


سال 2712 کردی و 1391 خورشیدی بر همگان مبارک باد


[ پنج شنبه 91/1/10 ] [ 8:59 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

 

 
شاعر : استاد هیمن
بة لةنطصزة بة باران
بة شنةبای بةهاران
توانةوة وةک جاران
کةوی بةفری نیساران
·.
دةشت وضیمةن رازاوة
کصو و بةندةن نةخشاوة
زؤنط و ضصنکة ذیاوة
طیا سةری ثصوة ناوة
·
وةنةوشةی جوانی خؤشبؤ
هاتة دةر لة لصوی جؤ
دار دةری کردووة ضرؤ
کةروصشکةی کرد طةنم و جؤ
·
سوصسن و بةیبوون و شلصر
رواون لة جصطةی زةنوصر
قةپبةزی بةست ئاوهةپدصر
شةثؤلان دةدا ئةستصر
·
بذوصنة هةموو وپات
زیندوو بؤتةوة ماپات
جةنطةی بانةمةأص هات
بةرةو کوصستان ضوو خصپات
·
ئةو ترؤثک و نشیوة
ئةو یاپ و خأ و شیوة
لة طوصن بةهةشت خةمپیوة
کص مةپبةندی وای دیوة؟

رگبارها و باران‌‌های پیاپی
و نفس نسیم بهاری
پوشش ستبر برف کوهساران را
بار دیگر آب کرد
·
دشت و دمن آراسته شد
کوه و صخره نقش‌ و نگار گرفت
مرداب‌ها و تالاب‌ها باز جان‌گرفتند
و گیاهان خودرو از هر سو بردمیدند


بنفشة زیبای خوشبو
بر لب جوی خودنمایی می‌کند
درختان جوانه زد‌ه‌اند
و کشتزارهای گندم و جو موج می‌زنند
·
سوسن و بابونه و شقایق
در دامنه‌های سرسبز شکفته‌اند
آبشارها کف‌آلود و خروشانند
و برکه‌ها و آبگیرها سرشارند.
·

همه‌جا سرسبز است
دامها زندگی را از سرگرفته‌اند
موسم رفتن به ییلاق فرارسیده
و عشایر راهی کوهستان شده‌اند.
·
هرچه بلندی و پستی است
هرچه دامنه و گردنه و دره است
همانند بهشت آراسته شده است
چه‌کسی چنین سرزمینی دیده‌است؟


[ پنج شنبه 91/1/10 ] [ 4:37 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

فهرست روستاهای استان کردستان ایران:

معین‏آباد   

میهم سفلی

روستای آریان
پاپاله
شالیشل

آبباره
بلبان‌آباد
کانی‌رش
نگل
کیلانه
تیژتیژ
سرواله
دویسه
کانی کله
زیوه
سیا قول
مرانه
سیلم
باگردان
لند شیخان
هرمه
کارگ
اقوش
حمزه‌آباد امید
حاجی مامیان
شاهینی
عصرآباد
کلاتی
بزوش

ادامه مطلب...

[ چهارشنبه 91/1/9 ] [ 9:30 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

 فرهنگ نام های کردی با ترجمه ی فارسی
:
ئاسو (افق)
ئاسوس
ئاکار
ئاکام (عاقبت، سرانجام)
ئاکو (قله? کوه)
ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
ئامانج (آماج، هدف)
ئاوات (امید)
ئارتین (شعله‌ و گرمای آتش)
ئازا (دلاور، همریشه با آزاد)
باگرو (تندباد)
باهوز (گردباد)
 به رزان(نام منطقه‌ای در کردستان عراق)
به‌لین (پیمان)
به‌هیز (نیرومند)
به‌رزان (بلندپایه)
به‌رهه‌م (ثمره‌)
به‌تین (آتشین)
بلیسه‌ (شعله، اخگر)
بلند
بلیمه‌ت (دلاور)
بروسک (جرقه)
بروا (ایمان)
بریار (تصمیم)
بوران (بوران، اصل این واژه را مغولی دانسته‌اند)
چه‌کو
چیا (کوهستان بلند)
چیاکو
چومان (نام رودی مرزی در باختر بانه‌)
دالاهو (کوهی در کردستان)
دانیار (بخشنده‌)
دارا
ده‌رسیم (منطقه درسیم در ناحیه زازانشین کردستان ترکیه)
دیار (دیار، پیدا)
دیاری
دیاکو (دیاکو، بنیادگذار دودمان ماد)
دیلمان
دیمه‌ن (چشم‌انداز)
ئه‌گید (دلاور)
ئه‌له‌ند (تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
ئه‌رده‌لان (اردلان)
ئه‌رده‌وان (اردوان)
ئه‌ژده‌ر (اژدر)
ئه‌ویندار (عاشق)
فه‌رهاد (فرهاد)
فریا (نجات، «همریشه با واژه فریاد»)
گوران (نام شاخه‌ای از کردان)
گووه‌ند (نوعی رقص کردی)
هاوری (همراه)
هاوراز (همراز)
هه‌لمه‌ت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده‌ واژه عربی حَملة)
هه‌ژار (ندار و فقیر)
هیمن (متین)
هه‌لکه‌وت (فراز-رونده، چیره)
هه‌لگورد
هه‌لو (آله، عقاب)
هه‌ردی
هه‌ورام (اورامانی، شاخه‌ای از کردان)
هه‌وراز (فراز و نشیب)
هیژا (گرامی، محترم)
هیرش (یورش: اصل این واژه مغولی است)
هیوا (امید)
هوزان (آوازه‌خوان)
هومه‌ر
هیدی (آرام)
هه‌ندرین (نام کوهستانی در کردستان)
هوگر (علاقه‌مند)
ژاوه‌رو (ژاورود)
ژوان (گفتگوی عاشقانه‌)
ژیر (هوشمند، («همریشه با واژه زیرک»)
ژیله‌مو (اخگر)
ژیوار (تمدن)
ژیهات (کاردان، ماهر)
کاردو
کاروان
کاروخ (نام کوهستانی در کردستان)
کازیوه‌ (پگاه)
کارزان (کاردان)
کاژاو
کوماس
لاس (گونه‌ای درخت سخت‌چوب، از شخصیت‌های داستان لاس و خزال)
لاوچاک (جوان خوش‌سیما و درستکار)
لیزان (وارد و کاردان)
ماردین
مه‌ردوخ
مه‌ریوان (مریوان)
میلان
میران
ناری
ناسیکو
نسکو
نه‌به‌ز (تسلیم‌ناپذیر، نستوه)
نه‌سره‌و
نه‌هروز (نوروز)
نه‌وشیروان (انوشیروان)
نه‌که‌روز (نام کوهی در جنوب باختری سقز)
نچیروان (نخچیربان، شکاربان)
په‌ژار (افسرده‌دل)
په‌شیو (هراسان و افسرده‌دل «همریشه با پژمان»)
پشتیوان (پشتیبان)
پشکو (شکوفه‌)
پیشه‌نگ
راژان
رامان (در شگفت بودن، تحیر)
رامیار (چوپان)
ریبوار (رهگذر)
ریوان (رهگذر)
ریباز (راه و شیوه)
ریناس (رهشناس)
ریبین (دورنگر، راهبین)
ریکه‌وت
ریزان (وارد، ماهر)
رزگار (رستگار، آزاد)
روژان
سارو
ساکار (پاک و ساده)
ساکو
سامال
سامره‌ند
سه‌ردار (سردار)
سه‌نگاو
سه‌رکه‌وت (پیروز)
سه‌رکو
سمکو (کوتاه و دگرگون‌شده واژه‌ سامی اسماعیل)
سیامه ند
سیروان (نام رودی در کردستان)
سوران
شاهو (نام کوه)
شیروان
شه‌مال (توفان)
شه‌مزین
شیرکو (احتمالا شیر کوهستان)
شورش (انقلاب)
شوان (شبان، چوپان)
تیریژ (پرتو، فروغ)
وریا (هوشیار)
خه‌بات (مبارزه‌، از مصدر خه‌بتین: مبارزه‌ کردن، برخی منابع ریشه آن را آرامی دانسته‌اند).
خوناس
زاگروس (زاگرس)
زال (حکمران، چیره)
زانا (دانا)
زانیار (دانشور)
زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
زیلان
زوران (تلاش، کشتی)
زوراب
زریان (نام یک نوع باد)
زیبار
زه‌رده‌شت                              

نام های دخترانه کردی

[ چهارشنبه 91/1/9 ] [ 8:49 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]

 نوروز سنندج

جاذبه های استان کردستان

با آثار به جای مانده از ادوار کهن بیانگر قدمت و عظمت استان کردستان می باشد که ذیلا به انها اشاره می شود . شهرستان سنندج مرکز استان کردستان در فاصله 512 کیلومتری غرب شهر تهران و از لحاظ جغرافیایی تقریباً در مرکز استان قرار گرفته است به طوریکه به جز شهرستا‌نهای سقز و بانه با سایر شهرستانها همسایه می‌باشد. شهرستان سنندج بر اساس برآورد سال1384 با جمعیتی معادل 419،750 نفر پرجمعیت‌ترین شهرستان استان محسوب می‌گردد.
از لحاظ وضعیت طبیعی و اقلیمی سنندج یک شهر کوهستانی با آب و هوای سرد کوهستانی است که دارای تابستانهای ملایم و زمستانهای نسبتاً سرد می‌باشد ارتفاع این شهر از سطح دریا 1480 متر و متوسط بارندگی آن بیش از 500 ملیمتر در سال است شهر سنندج به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی یکی از شهرهای زیبای ایران است به طوریکه پیرامون این شهر از کوه‌های زیبا و بلند و داخل شهر به صورت تپه ماهور از تپه‌های متعددی تشکیل شده است و برفراز هر تپه‌ای منظره‌ای زیبا از شهر نمایان است تعدادی از این تپه‌ها مانند توس‌نوذر، تپه‌روسی، تپه شرف‌الملک و .. از لحاظ تاریخی و مذهبی با اهمیت می‌باشند و همچنین کوه زیبای آبیدر، کوه کوچکه‌رش (سنگ سیاه) در دو طرف شهر، زیبایی بیشتری به این شهر داده‌اند در حاشیه شرقی شهر رودخانه قشلاق جاری است که بر زیبائی هرچه بیشتر شهر افزوده است مردم مناطق کردنشین شهر سنندج را «سنه» می‌گویند و در واقع سنندج معرب واژة مرکب «سنه‌دژ» می‌باشد «سنه‌» در فرهنگ لغات اوستایی به معنای شاهین و عقاب است هرچند که در مورد واژة سنه تعاریف دیگری نیز وجود دارد.

سابقه تاریخی


آنچه درباره سنندج محرز است این است که از سال 1046 هـ ق یعنی در دورة صفوی و در زمان شاه صفی سلیمان خان اردلان مرکز حکومت را از قلعه‌های حسن‌آباد و پالنگان در جنوب سنندج به شهر سنه منتقل نمود. و تا قبل از آن سنندج به صورت دهکده‌ای کوچک به حیات خود ادامه می‌داد و احتمالاً شهر کهن «سنه» در اثر زلزله و یا هجوم مغول ویران شده بود زیرا تپه باستانی توس‌نوذر در کنار رودخانه قشلاق و قلعه حسن‌آباد و سایر شواهد مانند قبرهایی با قدمت بیش از هزار سال که در سنندج پیدا شده است گواهی بر قدمت شهر دارد. سلیمان خان اردلان پس از انتقال مرکز حکومت به سنندج ، قلعه حکومتی را با استحکام تمام دربالای تپه‌ای بنا نهاد و عمارات و حمام و مسجد و بازار را در خارج و اطراف قلعه ساخت گفتنی است سنندج به لحاظ موقعیت جغرافیائی و فعالیت‌های شهرسازی عصر صفوی و قاجار، از بافت شهری سنتی باارزشی برخوردار است که بناهای مسکونی و عام‌المنفعه متعددی مانند حمام، مساجد، بازار و تکیه در آن باقیمانده است.

موقعیت فرهنگی


شهر سنندج از نظر فرهنگی، هنری و مذهبی جایگاه ویژه‌ای در میان مناطق کردنشین دارد تعداد هنرمندان برتر عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری مانند موسیقی، تئاتر وهنرهای تجسمی جایگاه عظیم تصوف و عرفان در تکایا و خانقاه‌های شهر و چاپ نشریات کردی، سنندج را به یک شهر فرهنگی تبدیل نموده است گفتنی است شهر سنندج با تعداد 141 مسجد بیشترین تعداد مسجد را نسبت به جمعیت در میان کشورهای اسلامی دارا می‌باشد .
از نظر آموزش عالی چندین واحد دانشگاهی مانند دانشگاه کردستان، علوم‌پزشکی، دانشگاه آزاد، پیام‌نور، مرکز تربیت معلم و آموزشکده فنی با جمعیتی حدود 20 هزار دانشجو در رشته‌های مختلف مشغول ادامه تحصیل هستند

 برخی از جاذبه های استان کردستان

 دریاچه زریوار  بازار مرزی باشماق و بازار شهرمریوان  تفریح گاه های اطراف  موسیقی و رقص کردی     قلعه باستانی        قمچقای   بازار سر پوشیده بیجار    منطقه حفاظت شده بیجار غار باستانی کرفتو  منطقه سارال  منطقه چهل چشمه  روستای اورامان تخت  اورامان   قلعه باستانی زیویه    دریاچه سد شهید کاظمی    بازار قدیمی سقز      قلل مرتفع     پالنگان   امام زاده پیر محمد     بازار سنندج    مجموعه پارک تفریحی آبیدر   مسجد جامع سنندج   رقص کردی    امام زاده پیر عمر    

قرآن نگل   امام زاده هاجر خاتون   خانه کرد (عمارت آصف عمات مشیر دیوان   موزه سنندج   عمارت وکیل    عمارت خسرو آباد

                                           این اماکن در شهرستان های

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

شهرستان سنندج     شهرستان مریوان    شهرستان سقز   شهرستان کامیاران   شهرستان قروه   شهرستان بانه    شهرستان سروآباد   شهرستان کامیاران


[ شنبه 90/12/27 ] [ 4:27 عصر ] [ عطا ملایی ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
.. من عاشق محمدم
درباره وبلاگ
لینک دوستان
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 77
بازدید دیروز: 154
کل بازدیدها: 745453